Opinie Bewaar

'Niet alle Amsterdammers zijn tegen festivals'

Festivalgangers op Amsterdam Open Air 2017
Festivalgangers op Amsterdam Open Air 2017 © Dingena Mol

Dinsdag schreef Mark van Dongen een ingezonden brief over het evenementenbeleid in Amsterdam. Sjoerd Wynia, directeur Air Events, reageert: 'Helaas staat het stuk vol onjuistheden.'

Van Dongen begint met de stelling dat de stad 'festivaliseert'. Ik vermoed dat hij wil zeggen dat er steeds meer evenementen bijkomen. Grappig genoeg is juist Amsterdam de enige stad waar het aantal festivals de afgelopen jaren is gestagneerd of zelfs is afgenomen.

Het aantal gebieden waar (buiten)evenementen kunnen worden georganiseerd is ook afgenomen. Het voorgenomen nieuwe evenementenbeleid kenmerkt zich vooral door strengere regels op alle fronten, van geluidbelasting, duur, aantal, spreiding en belastbaarheid van een gebied.

Waar de heer Van Dongen echter aan voorbijgaat, is dat bijna 65 procent van de bezoekers van Amsterdamse evenementen uit Amsterdam of de daaromheenliggende gemeentes komt (OIS Amsterdam 2016). Niet alle Amsterdammers zijn dus tegen evenementen. En festivalbezoekers zijn dus niet alleen maar toeristen.

Ik weet niet waar de heer Van Dongen zijn informatie vandaan haalt, maar dit is echt je reinste kul

Wat betreft gehoorschade debiteert Van Dongen links en rechts wat weetjes uit onderzoeken, zonder de bron daarbij altijd te vermelden.

Amsterdam heeft als enige stad in Nederland de geluidsgrens voor buitenevenementen naar beneden bijgesteld ten opzichte van het landelijke convenant dat een aantal jaar geleden is gesloten met het ministerie van VWS, met als doel het beschermen tegen gehoorschade. Wij hanteren bovendien bij onze eigen evenementen een leeftijdsgrens van 18 jaar. Dat wij willens en wetens 'jonge kinderen' in gevaar brengen is dus pertinente onzin.

Handreiking
Vervolgens beschuldigt Van Dongen een aantal festivals, waaronder twee festivals die wij zelf organiseren, van chantage. Als wij niet op een bepaald geluidsniveau zouden kunnen opereren, zouden wij gedreigd hebben de stad te verlaten. Ik weet niet waar de heer Van Dongen zijn informatie vandaan haalt, maar dit is echt je reinste kul.

De afgelopen paar jaar is onder de bezielende leiding van wijlen burgemeester Eberhard van der Laan hard gewerkt aan een nieuw festivalbeleid. Het uitgangspunt was dat in het nieuwe beleid het redelijke midden moest worden gezocht. Festivals zijn belangrijk voor de stad, maar mogen niet ten koste van het woongenot gaan. Van Dongen behoort duidelijk niet tot dat redelijke midden, hij polariseert alleen.

Het nieuwe evenementenbeleid is in alle opzichten een handreiking naar hen die overlast ervaren en ­bedoeld als instrument om deze overlast te verminderen. Wij moeten de komende jaren een enorme inspanning leveren om aan de strengere normen en regels te voldoen.

Dat is niet erg, geen enkel festival wordt georganiseerd met het doel overlast te veroorzaken. Ze worden juist georganiseerd om te voorzien in de behoefte die veel Amsterdammers hebben en zijn behalve een economische kracht ook in sociaal en cultureel opzicht belangrijk voor de stad.

Sjoerd Wynia, directeur Air Events, organisator van onder andere Amsterdam Open Air