Overzicht

Dit zijn de belangrijkste punten uit het regeerakkoord

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie presenteerden dinsdagmiddag onder het motto 'vertrouwen in de toekomst' hun regeerakkoord. 

null Beeld Sjoukje Bierma
Beeld Sjoukje Bierma

Het nieuwe kabinet gaat de topsalarissen in de publieke en semi-publieke sector niet verder aanpakken.

Het wetsvoorstel dat ervoor moest zorgen dat niemand in de toekomst meer dan een minister verdient blijft op de plank liggen.

Voor topbestuurders geldt al dat zij niet meer dan een minister mogen verdienen (179.000 euro). Op hoge adviseurs en medewerkers van (semi)publieke instanties die net onder de top zitten, zijn de huidige regels echter niet van toepassing.

Een van de vaakst genoemde namen in dit verband is voormalig hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie Bernard Welten. Die verdient tegenwoordig als adviseur ruim 267.000 euro. Zijn baas, Erik Akerboom, krijgt 148.000 euro.

De kritiek op de topsalarissen richt zich ook vaak op de publieke omroep, waar presentatoren als Jeroen Pauw en Matthijs van Nieuwkerk ruim meer dan een minister verdienen. Lees hier verder.

Het Centraal Planbureau betwist de opbrengst die de nieuwe regeringscoalitie wil binnenhalen via een grootscheepse zorgbezuiniging.

Daarvoor zijn de onderhandelaars van Rutte III ook gewaarschuwd. Desondanks hebben zij het megabedrag, bijna 2 miljard, ingeboekt als besparing.

De afgelopen jaren beknotte zorgminister Schippers via afspraken met de medische wereld succesvol de groei van het aantal behandelingen door ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de wijkverpleging. Haar opvolger moet die truc straks dunnetjes overdoen, heeft de coalitie bedacht.

Volgens de rekenmeesters van het CPB kan via zulke deals in 2021 echter maximaal 0,9 miljard worden bezuinigd. Daarbij wordt ook nog gewaarschuwd dat zo'n ingreep leidt tot minder of slechtere zorg. Rutte III is het daar mee oneens en wil maar liefst 1,9 miljard besparen via zorgakkoorden. Lees hier verder.

Het regeerakkoord van Rutte III is goed voor de economie. Volgens een becijfering van het Centraal Planbureau neemt die met gemiddeld 2 procent per jaar toe. Zonder het beleid van het nieuwe kabinet zou dat 1,8 procent zijn.

Volgens het CPB is de hogere groei onder meer te danken aan de lastenverlichting die het kabinet in petto heeft. Die leidt tot een hogere consumptie en dat is gunstig voor het bedrijfsleven.

Het kabinet betaalt zijn plannen onder meer door wat royaler te zijn met geld. Het begrotingsoverschot komt daardoor in 2021 uit op 0,5 procent. Eerder ging het planbureau uit van een overschot van 1,6 procent.

Om de Belastingdienst beter en goedkoper te laten werken, krijgt de organisatie er de komende jaren zo'n half miljard euro bij, zo hebben de partijen van de nieuwe coalitie besloten.

Het gaat er vooral om de omgang met digitale data te verbeteren. De fiscus besteedt nu elk jaar 500 miljoen euro aan ICT. Voor volgend jaar is 25 miljoen extra uitgetrokken, voor 2019 250 miljoen en voor 2020 150 miljoen euro.

Ook krijgt de fiscus meer capaciteit om fraude op de sporen, blijkt uit het regeerakkoord. Het nieuwe kabinet reageert daarmee op de onthullingen van de zogenoemde Panama Papers over belastingontwijking en -ontduiking.

Het huidige kabinet van VVD en PvdA had voor volgend jaar al 75 miljoen euro gereserveerd om te voorkomen dat de inning van belastingen in gevaar komt. Het gaat om een buffer die de Belastingdienst kan inzetten als het nodig is.

Kinderen kunnen voorlopig niet meer dan twee wettelijk erkende ouders hebben. Het nieuwe kabinet gaat onderzoeken wat de gevolgen zouden zijn voor zo'n verandering van het familierecht.

Pleitbezorgers van 'meerouderschap' vinden zulk onderzoek niet nodig, omdat een commissie namens het kabinet vorig jaar al onderzoek heeft verricht. Die commissie raadde aan maximaal vier ouders te erkennen.

Maar de nieuwe regeringscoalitie gaat eerst na wat dat zou betekenen voor ouders met een verschillende nationaliteit, voor immigranten en voor erflaters en erfgenamen.

Ook moet worden onderzocht welke achternaam een kind zou krijgen en hoeveel een ouder moet opbrengen voor het levensonderhoud van een kind.

"Het is vervolgens aan kabinet en Tweede Kamer om te bezien op welke wijze daaraan een vervolg moet worden gegeven'', staat in het regeerakkoord. CDA en ChristenUnie zien weinig in het mogelijk maken van meerouderschap, terwijl D66 juist voorstander is.

Gemeenten krijgen in het regeerakkoord de opdracht meer te doen om middeldure huurwoningen te realiseren, bijvoorbeeld door het aanbod te vergroten en te sturen op prijs. Ook moeten gemeenten meer sociale huurwoningen hiervoor verkopen.

In Amsterdam is dit laatste vloeken in de kerk, met dank aan een meerderheid van PvdA, GroenLinks, SP en Partij van de Ouderen in de raad. De gemeente wil meer middeldure huurwoningen realiseren, maar dit mag niet te koste gaan van sociale huurwoningen.

Sterker nog, bij nieuwbouw geldt een verdeling van 40 procent sociale huur, 40 procent middeldure huur en 20 procent vrije sector en koop. Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank pleitte maandag ook voor meer middeldure huurwoningen in de vrije sector.

Zie ook: De voor Amsterdam relevante punten uit het regeerakkoord

In 2018 komt er voor cultuur 25 miljoen euro bij en de investeringen lopen op tot 80 miljoen structureel in 2020. Dit geld is ook voor 'historisch democratisch bewustzijn'.

Erfgoed en monumenten (met name het nationaal restauratiefonds) krijgen volgend jaar een investering van 150 miljoen en het jaar erop ook nog eens van 100 miljoen. In de twee jaar daarna wordt dat bedrag telkens gehalveerd. In totaal komt de bijdrage de komende jaren neer op 325 miljoen.

Dat schoolkinderen het Wilhelmus moeten leren was al bekend, net als het verplichte bezoek aan het Rijksmuseum en het parlement. Maar er komt nu ook een boekje met de geschiedeniscanon bij voor iedereen die achttien jaar wordt of het Nederlanderschap verwerft.

De onderhandelaars voor het kabinet Rutte-III benadrukken het belang van kunst en cultuur voor de samenleving: verbindend, verrijkend en goed voor de economie en identiteit, schrijven ze.

Het regeerakkoord wil ook de zogenoemde 'basisinfrastructuur' proberen uit te breiden, waarin de rijksgesubsidieerde instellingen zitten. "We breiden de basisinfrastructuur uit en zorgen voor continuïteit, zodat onze topinstellingen hun positie in binnen- en buitenland kunnen vasthouden.

''Voorts is er aandacht voor vernieuwing, talentontwikkeling, bereikbaarheid van het kunst- en cultuuraanbod voor iedereen overal en voor behoud en ontwikkeling van volkscultuur.

De belangenclub Kunsten ’92 is "verheugd'': "Hiermee kunnen in eerste instantie de grootste knelpunten en problemen in de sector worden aangepakt en er kan geïnvesteerd worden in versterking van de culturele infrastructuur.

''De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten is al net zo blij en spreekt van "bevestiging van de waarde van cultuur voor ons land''.

Met een deel van het geld kunnen volgens de organisatie in onzekerheid verkerende instellingen worden geholpen "als Orkater, Jazz Orchestra of the Concertgebouw, Korzo, Dood Paard, Danstheater AYA, DOX, Maatschappij Discordia, Jeugdtheater Gnaffel, Theatergroep Suburbia en Matzer.''

Het aanstaande kabinet Rutte III wil het pensioenstelsel vernieuwen voor 2020.

De sociale partners moeten de plannen vormgeven. In de loop van 2018 moet op hoofdlijnen overeenstemming zijn bereikt zodat daarna kan worden begonnen met het maken van wetgeving.

Er moeten individuele spaarpotten komen in plaats van het huidige systeem waarbij gespaard wordt in een algemene pot waaruit iedereen zijn pensioen krijgt uitgekeerd. Dat is in lijn met een eerdere verkenning van de Sociaal-Economische Raad. Wel blijft het gedeelde risico in stand.

Het fiscale voordeeltje voor expats, de zogenaamde 'expat ruling', wordt door het nieuwe kabinet versoberd.

Dit is nodig om de verlaging van de vennootschapsbelasting en de afschaffing van de dividendbelasting te betalen.

Nederland krijgt meer ambassades en consulaten in het buitenland.

Hiervoor maakt het nieuwe kabinet extra geld vrij, oplopend tot 40 miljoen euro structureel. Naast versterking en uitbreiding van het diplomatieke postennetwerk streeft het kabinet ernaar "koploper te worden in consulaire dienstverlening".

Er komt een 24/7 Loket Buitenland waar Nederlanders in het buitenland terechtkunnen voor alle dienstverlening en producten van de rijksoverheid. Het moet helpen de band met Nederland te versterken. De afgelopen paar jaar zijn de ambassades en consulaten rond Europa al versterkt.

Schiphol mag na 2020 verder groeien. Niet zoals nu aan de hand van een grens aan het aantal vluchten, maar aan de hand van de hinder.

Dat maakt het mogelijk dat er flink meer gevlogen kan worden, doordat de nieuwste generatie toestellen (zoals de Dreamliner) veel stiller en minder vervuilend is. De regering wil bovendien een heffing opvoeren voor oudere toestellen.

Het nieuwe kabinet wil bovendien de milieuwinst (volgens Schiphol van 29 procent) die tot 2015 al is behaald, ook gebruiken voor groei na 2020. Daarbij wordt vastgehouden aan de verdeelsleutel die eerder is afgesproken: maximaal de helft van die milieuruimte mag voor groei van het vliegverkeer worden gebruikt.

Wel wil Rutte III strenger opletten welke vluchten op Schiphol thuishoren. Nu kunnen alleen vakantiecharters worden uitgeplaatst naar Lelystad.

Ook wordt meer geïnvesteerd in de paspoortcontrole op Schiphol, zowel door de Marechaussee als van digitale grenscontroles, een van de bottlenecks bij de enorme drukte op de luchthaven.

Zie ook: Voor Amsterdam extra relevante punten uit het regeerakkoord

Het nieuwe kabinet stopt 20 miljoen euro in een Nationaal Fonds Ereschuld voor militairen die een trauma, handicap of andere aandoening hebben opgelopen tijdens een missie in het buitenland.

Het geld komt uit de begroting van het ministerie van Defensie, staat in het regeerakkoord. In het verleden is de opvang van militairen die op missie zijn geweest niet goed geweest. Defensie wordt nu geconfronteerd met claims van veteranen die met allerlei aandoeningen zitten.

Het nieuwe kabinet gaat het bestaande systeem van asielopvang anders inrichten.

Asielzoekers met een grote kans op asiel gaan naar kleinere opvangcentra in de buurt van de gemeente die hen later zal huisvesten. Minder kansrijken, bijvoorbeeld uit veilige landen zoals Marokko, blijven in middelgrote centra waar zij meteen in de snelle procedure komen, waarna uitzetting volgt.

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben dat in hun regeerakkoord afgesproken om tot een "flexibel asielsysteem'' te komen. Dat moet helpen beter om te gaan met fluctuaties in aantallen en veranderingen in herkomst. Ook moet het helpen het maatschappelijke draagvlak te vergroten.

De partijen schrijven in hun akkoord dat er in de samenleving weinig begrip is voor de instroom van asielzoekers uit veilige landen van herkomst.

Na alle ophef over de (al uitgelekte) herinvoering van een belasting op een eigen woning zonder hypotheek, heeft de nieuwe coalitie besloten de maatregel aan te passen.

De "pijnlijke maatregel'' wordt over dertig jaar uitgesmeerd, en niet over de geplande twintig jaar om de financiële gevolgen te verzachten. "Het gaat in hele kleine stapjes'', aldus Mark Rutte. Volgens hem kwamen uit verschillende fracties verzoeken om te kijken of er nog iets aan viel te doen.

VVD-prominenten hadden felle kritiek geuit op het plan om huizenbezitters zonder hypotheek weer extra te gaan belasten. Ook andere partijen, zoals 50PLUS, haalden fors uit. Vooral oudere huizenbezitters die braaf hun hypotheek hebben afgelost, zouden hiervan de dupe worden.

Het wordt toch strafbaar om te verblijven in gebieden waar terroristische groeperingen de dienst uitmaken.

In het regeerakkoord staat dat "opzettelijk verblijf zonder toestemming'' in zo'n gebied verboden wordt. Dat is opvallend, omdat minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) vorig jaar nog had laten weten dat dit niet nodig was.

In de praktijk was namelijk gebleken dat bij de vervolging van mensen van wie vaststaat dat zij bijvoorbeeld in Syrië zijn geweest, het doorgaans goed te bewijzen is dat zij hebben deelgenomen aan een terroristische organisatie. Een apart verbod was daarom niet nodig

In het regeerakkoord staat ook dat jihadisten die naar Nederland terugkeren langer in voorlopige hechtenis moeten blijven. Het nieuwe kabinet wil wetgeving maken waardoor de terugkeerders lopende het onderzoek langer vast kunnen worden gezet.

Verder wordt de mogelijkheid van DNA-onderzoek verruimd bij een verdenking van een terroristisch misdrijf.

Hoewel er natuurlijk heel veel punten uit het regeerakkoord Amsterdam en zijn inwoners raken, zijn dit de punten uit het akkoord die extra relevant zijn voor onze stad.

- De bereikbaarheid van Schiphol wordt verbeterd via de weg, trein en/of metro.

- Het kabinet gaat met de Amsterdamse haven in overleg over het benutten van restwarmte. Bedrijven in de haven produceren warmte, die nu verloren gaat.

- Het nieuwe kabinet wil een proef waarbij in een beperkt aantal gemeenten legaal geteelde wiet wordt verspreid. Amsterdam wil meedoen.

De verschillen tussen rijk en arm zullen door het beleid van Rutte III op termijn licht afnemen. Dat blijkt uit berekeningen van het Centraal Planbureau van het regeerakkoord.

Volgens het CPB dalen de inkomensverschillen met 0,1 procent, vooral door de lastenverlichting voor de middeninkomens. Zonder de voorgenomen kabinetsmaatregelen zouden ze met 2,7 procent toenemen.

Vooral werkenden profiteren van deze maatregelen. Ze gaan er volgens het planbureau in doorsnee 0,8 procent per jaar op vooruit. Uitkeringsgerechtigden profiteren met 0,6 procent en gepensioneerden met 0,5 procent.

De werkgelegenheid neemt door de ingrepen van het nieuwe kabinet licht toe. Volgens het planbureau komt dat niet door belastingingrepen, maar vooral door de hervorming van de arbeidsmarkt. Zo is er het plan om kleine werkgevers maar één jaar te verplichten het loon van ziek persoon door te laten betalen in plaats van twee jaar.

Door de kabinetsvoornemens stijgen de overheidsuitgaven per saldo met 7,9 miljard euro. Meer geld wordt vooral uitgegeven aan sociale zekerheid, defensie en onderwijs. In de zorg wordt per saldo voor enkele honderden miljoenen gesneden.

Aan het eind van de kabinetsperiode staan de overheidsuitgaven 0,5 procent van het bruto binnenlands product in de plus. De staatsschuld bedraagt dan zo'n 45 procent van alles wat er per jaar verdiend wordt in Nederland.

Het nieuwe kabinet maakt meer geld vrij voor de Nederlandse topsporters. Om meer kansen te bieden aan de olympische en paralympische teams is de bijdrage verdubbeld van 10 naar 20 miljoen euro per jaar.

Daarnaast komt er meer ruimte voor topsporttalenten om onderwijs en topsport combineren. Ook trekt het kabinet structureel 5 miljoen euro extra uit ter ondersteuning van de organisatie van sportevenementen in Nederland, waaronder EK’s en WK’s.

Het initiatief voor de organisatie van een evenement ligt altijd bij de sport.Het kabinet gaat ook steviger inzetten op de aanpak van dopinggebruik, matchfixing, corruptie en misbruik in de sport.

Nederland zal "diplomatieke actie" ondernemen tegen landen die "geen volledige medewerking verlenen" aan het oplossen van de ramp met vlucht MH17, zo staat in het nieuwe regeerakkoord.

Bij de ramp in 2014 in totaal 298 mensen om het leven onder wie 196 Nederlanders.
Vlucht MH17 is door een BUK-raket in het oosten van Oekraïne neergeschoten. De raketinstallatie kwam uit Rusland, bleek uit het strafrechtelijk onderzoek.

De daders worden nog steeds gezocht. Ze zullen berecht worden door de rechtbank in Den Haag is afgesproken met andere betrokken landen. Rusland heeft steeds felle kritiek gehad op het onderzoek naar de ramp. Aan welke diplomatieke maatregelen precies wordt gedacht, is niet bekend.

Het nieuwe kabinet komt met een verbod op criminele motorbendes.

Minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) was al bezig met de voorbereidingen voor een bestuurlijk verbod dat de minister kan uitvaardigen. Maar een beslissing hierover was aan een nieuw kabinet.

Volgens de nieuwe coalitie is een verbod nodig omdat de zogeheten outlaw motorcycle gangs (omg's) de samenleving ontwrichten. Dat gebeurt door intimidatie, bedreiging van lokale bestuurders, drugsoverlast, witwaspraktijken en geweld.

Het Openbaar Ministerie wil overigens ook motorbendes laten verbieden via een andere route, namelijk via de rechter omdat zij de openbare orde zouden verstoren. Het gaat hierbij om de Bandidos en Satudarah.

Het nieuwe kabinet gaat zogenoemde wraakporno strafbaar stellen.

Volgens de nieuwe coalitiepartijen grijpt wraakporno diep in de persoonlijke levenssfeer. Daarom gaat het nieuwe kabinet het als een apart delict strafbaar stellen.

Het nieuwe kabinet staat bol van ambitie, vinden de leiders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zelf. De vier erkenden dat het lang duurde voor ze eruit waren. "Maar dan heb je ook wat'', aldus D66-leider Alexander Pechtold.

Volgens VVD-leider Mark Rutte gaan alle inkomensgroepen erop vooruit. Dat is belangrijk omdat mensen nu ook moeten voelen dat het beter gaat, zei de demissionair én aanstaand premier. "Gewone, normale Nederlanders'' krijgen onder meer een hoger netto salaris. Ook komt er geld voor ouderenzorg, kinderen en veilige en leefbare buurten.

CDA-voorman Sybrand Buma wees er vooral op dat het kabinet de zorgen in de samenleving serieus neemt. Daarom komt er niet alleen geld op tafel waar dat nodig is, maar wil het kabinet ook de Nederlandse identiteit bewaken en versterken. Daarom komt er meer aandacht voor de Nederlandse cultuur en een maatschappelijke diensttijd voor jongeren.

Pechtold van D66 zei zijn grote doel, het verbinden van progressief en conservatief Nederland, te hebben bereikt. Dat gebeurt met respect voor elkaars waarden, en dus ook voor de progressieve van D66. Met een knipoog naar het homohuwelijk, waar zijn coalitiegenoten CDA en CU weinig in zien, wees hij erop dat nu zelfs viér heren hun ja-woord geven.

Volgens ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers was het geen liefde op het eerste gezicht, maar kan het kabinet nu "op hoop van zegen'' aan de slag.

De vier zo verschillende partijen hebben elkaar gevonden en willen de tegenstellingen in de samenleving kleiner maken of de angel daaruit halen - ook die tussen gelovigen en ongelovigen. "Er is vertrouwen'', zei Segers. "Daarom geloof ik dat dit een succes kan worden.''

null Beeld ANP
Beeld ANP

De vier partijen die samen het nieuwe kabinet vormen laten elkaar vrij in kwesties van leven en dood, mits zo'n vraagstuk zorgvuldig is besproken en beoordeeld.

Afspraken daarover zijn nodig om te voorkomen dat de nieuwe coalitie overvallen wordt door een nieuw twistpunt waarover in het regeerakkoord niets is afgesproken.

Het kabinet zal bijvoorbeeld omstreden nieuw onderzoek alleen toestaan als dat echt nodig is en er geen alternatief is. Verder moet het belang van de wetenschap worden afgewogen tegen mogelijke ethische bezwaren. Meningen van adviesorganen als de Gezondheidsraad over die afweging tellen voor het kabinet zwaar.

Ook moet er een maatschappelijke discussie over het vraagstuk zijn geweest en moet de politiek zich daarover zorgvuldig hebben gebogen.De nieuwe coalitie telt progressieve liberalen en behoudende christenen, die vaak heel anders denken over onder meer onderzoek op embryo's en stervenshulp voor mensen die hun leven voltooid vinden.

De nieuwe coalitiepartijen willen "zo spoedig mogelijk" een kilometerheffing voor vrachtverkeer invoeren. Ook dat staat in het regeerakkoord.

Het registratie- en betalingssysteem moet gelijk zijn aan die in het buitenland zodat vrachtwagens geen extra apparatuur nodig hebben. De inkomsten die hieruit voortvloeien, moeten terugkomen in de transportsector. Dat gaat gebeuren via een verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtwagens.

De VVD heeft zich lang verzet tegen een vorm van kilometerheffing. Demissionair VVD-minister Melanie Schultz van Infrastructuur zei onlangs nog er niets in te zien. In steeds meer landen wordt een vorm van kilometerheffing ingevoerd. Het gebeurde al in België en gaat ook in Duitsland komen.

Het nieuwe kabinet legt de lat wat betreft bestrijding van de uitstoot van CO2 hoger dan de Europese Unie. De nieuwe coalitie wil maatregelen nemen zodat in 2030 een reductie van 49 procent kan worden behaald.

Er komt voor de lange termijn een nationaal klimaat- en energieakkoord. Op de korte termijn zet het nieuwe kabinet in op meer kavels voor windenergie op zee, een minimumprijs voor CO2 voor de energiesector en vergroening van het belastingstelsel.

De subsidiëring van bijstook met biomassa in kolencentrales wordt in 2024 gestopt.Verder wil het kabinet alle kolencentrales voor 2030 sluiten. Verder moeten in 2021 nieuwe woningen en gebouwen niet meer verwarmd worden met gas.

Een belasting van 10 tot 15 euro op elke reis die op Schiphol begint. Nederland probeert het weer eens met vliegtaks.

Hij staat nog steeds online: de petitie van 'ikverticket' waarmee negen jaar geleden de luchtvaartsector te hoop liep tegen de vliegtaks. Uiteindelijk met succes.

Toen schrapte, een jaar na de invoering, een kabinet met verkeersminister Camiel Eurlings (CDA) de vliegbelasting, omdat deze 20 procent minder opleverde dan de 350 miljoen die werd verwacht - zowel voor schatkist als voor milieu.

Hoe hoog de vliegbelasting deze keer uitvalt, hangt af van de vluchten waarvoor die geldt; waarschijnlijk alleen het Europese opstapverkeer.

Deze keer lijkt verzet zinloos. Het nieuwe kabinet rekent op 200 miljoen euro per jaar uit tickettaks, en daarbij op een dempende werking voor de tomeloze groei van de luchtvaart, de drukte op Schiphol en het milieu. Lees hier verder

Om 13:30 geven de fractievoorzitters van de nieuwe coalitiepartijen een toelichting op het regeerakkoord.

Nu neemt Kamervoorzitter Khadija Arib het woord. Ook zij begint met het uitspreken van haar teleurstelling over het vele lekken. Volgens Arib is er nog nooit zoveel gelekt uit een regeerakkoord.

Het regeerakkoord ligt er 209 dagen na de verkiezingen. "De lange duur van de formatie is opmerkelijk, gerekend vanaf de verkiezingen de langste uit de geschiedenis'', erkende informateur Gerrit Zalm.

Hij wees erop dat het om vier partijen ging met nogal verschillende achtergronden en overtuigingen, wat de onderhandelingen veel complexer maakte dan tussen twee of drie.

Zalm betreurt het dat er de laatste dagen al veel informatie uit het nieuwe regeerakkoord is gelekt. "Het ging even goed fout'' bij een bepaalde onthulling, aldus Zalm. De laatste tijd was het geen "lekken'' meer, maar "sproeien''.

Informateur Gerrit Zalm overhandigt het regeerakkoord aan Kamervoorzitter Khadija Arib Beeld ANP
Informateur Gerrit Zalm overhandigt het regeerakkoord aan Kamervoorzitter Khadija AribBeeld ANP

Informateur Gerrit Zalm is in de Tweede Kamer in Den Haag begonnen aan de presentatie van het regeerakkoord.

Het regeerakkoord van de beoogde coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie is dinsdag naar de Tweede Kamer gegaan en daarmee officieel openbaar.

Zalm, die de afgelopen maanden de onderhandelingen over een nieuw kabinet leidde, overhandigde de plannen voor de komende jaren aan Kamervoorzitter Khadija Arib in de Oude Zaal van de Tweede Kamer.

Amsterdam wil meedoen aan de proef met gereguleerde wietteelt.

De proef, waarvan dit weekend al de details uit het nieuwe regeerakkoord uitlekten, is een test voor de Wietwet. Die is in februari dit jaar door de Tweede Kamer aangenomen, maar had in de Eerste Kamer geen meerderheid.

Den Haag is verdeeld over het onderwerp - Amsterdam daarentegen is voor.
Voor de gebruiker betekent het dat cannabis goedkoper wordt, en beter. Lees hier verder.

Informateur Gerrit Zalm, die de afgelopen maanden de onderhandelingen over een nieuw kabinet leidde, brengt om 13.00 uur het regeerakkoord naar de Tweede Kamer.

Hij overhandigt dan de plannen voor de komende jaren aan Kamervoorzitter Khadija Arib in de Oude Zaal van de Tweede Kamer. De vier partijen die de nieuwe coalitie gaan vormen, presenteren hun akkoord dan iets later.

De komende kabinetsperiode gaat er minstens één kolencentrale dicht en alle centrales worden gesloten voor 2030.

Dat staat in het nieuwe regeerakkoord, bevestigt een ingewijde aanhet ANP na berichtgeving van de NOS. Ook komt er een CO2-heffing voor bedrijven en moet de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent zijn verminderd ten opzichte van 1990.

Daarnaast is het de bedoeling dat nieuwbouwwoningen geen gasaansluitingen meer krijgen. De maatregelen zijn nodig om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen.

Reactie milieu-organisatie Greenpeace: "Wij zijn uiteraard blij met de sluiting van elke kolencentrale. Echter, om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen en te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs, is het ondenkbaar dat de vier overgebleven kolencentrales nog dertien jaar door kunnen roken. Dit was de kans om geschiedenis te schrijven, maar die wordt niet gepakt."

Het regeerakkoord is volgens VVD-partijleider Mark Rutte af, maar moet nog één keer voor de zekerheid langs de fracties.

Rutte zei dat dinsdag na zijn laatste overleg met zijn medeonderhandelaars en informateur Gerrit Zalm.

De fracties werpen nog een blik op het regeerakkoord. Zalm overhandigt het daarna om 12.30 uur aan de voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib.

Het laatste overleg tussen de vier onderhandelaars begon om 09.00 uur. De fracties van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie waren maandag akkoord gegaan met het conceptregeerakkoord op enkele punten na. "Uit al die fracties komen toch een hoop punten en puntjes. Het kostte iets meer tijd," zei de VVD-leider na bijna drie uur praten.

Amsterdamse woningcorporaties moeten afslanken, scheefwoners moeten sneller hun goedkope huurwoning uit. ­Woningmarktexpert Arnoud Boot roept het nieuwe kabinet op tot forse maatregelen.

"Nieuwe groepen, zoals verplegers en politieagenten, komen nu niet aan bod." Als iedereen in het centrum van Amsterdam wil wonen, is daar niets tegen opgewassen.

"De trek naar de steden is wereldwijd," aldus Boot, hoogleraar financiële markten van de Universiteit van Amsterdam, en jarenlang adviseur aan de regering en corporaties.

Hij vindt het daarom tijd om door te pakken met de hervorming van de woningmarkt, die op slot zit. Boot hoopt dat zijn denkbeelden landen bij het nieuwe kabinet.

Lees hier verder: 'Stad moet greep houden op de bestemming van huizen'

UvA-hoogleraar Arnoud Boot Beeld -
UvA-hoogleraar Arnoud BootBeeld -

Geen van de andere drie onderhandelaars gaan met premier Mark Rutte (VVD) mee naar zijn derde kabinet.

Maandagavond hebben Alexander Pechtold (D66) en Sybrand Buma (CDA) bekendgemaakt in de Tweede Kamer te blijven. ChristenUnie-voorman Gert-jan Segers gaf dat eerder al te kennen.

Tussen de verkiezingen in maart en het zogeheten onderhandelaarsakkoord van maandag zaten bijna zeven maanden. Bekijk hier nog eens hoe de langste formatieperiode ooit is verlopen.

Ook de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn dinsdagochtend voor het laatst bijeengekomen om over het regeerakkoord te praten.

Volgens D66-voorman Alexander Pechtold zijn de medisch-ethische thema's, waaraan zijn partij zoveel belang hecht, in het regeerakkoord goed overeind gebleven.

CDA-leider Sybrand Buma gaf toe dat de onderhandelingen lang geduurd hebben; de formatie is vanaf dinsdag de langste ooit sinds Nederland ene parlementaire democratie werd. Maar volgens Buma was dat door de verkiezingsuitslag moeilijk te vermijden.

Video's: Pechtold en Buma bij aankomst op het Binnenhof:

Mark Rutte dinsdagochtend bij aankomt op het Binnenhof. Beeld ANP
Mark Rutte dinsdagochtend bij aankomt op het Binnenhof.Beeld ANP
ChristenUnie-voorman Gert-Jan Seegers. Beeld ANP
ChristenUnie-voorman Gert-Jan Seegers.Beeld ANP

In de ochtend komen de fractieleiders van de partijen samen om hun laatste wensen te bespreken en om een klap op het akkoord te geven.

De Tweede Kamerfacties van de partijen staan achter de plannen, werd maandag duidelijk, maar er zijn nog wat kleine aanpassingen nodig.

Het is een van de laatste grote stappen in de formatie, die inmiddels de langste ooit is. Het record uit 1977 van 208 dagen is gesneuveld en is nu in handen van het aankomende kabinet-Rutte III.

Na de presentatie van het regeerakkoord - met als motto Vertrouwen in de toekomst - zal de Tweede Kamer nog deze week over de plannen van de nieuwe coalitie praten.

Het nieuwe kabinet zal dan in de week van 23 oktober op het bordes staan. Het kabinet van de langste formatie lost dan eindelijk Rutte II af, dat het langszittende kabinet is sinds de Tweede Wereldoorlog.

Het regeerakkoord is af en wordt dinsdagmiddag om 13:00 uur gepresenteerd. In het ongetwijfeld lijvige boekwerk staat voor iedere partij wat wils.

De oppositie krijgt woensdag de tijd om het regeerakkoord te lezen.

Naar verwachting volgt dan donderdag het debat met informateur Gerrit Zalm.

Wilt u belangrijke informatie delen met Het Parool?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van Het Parool rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@parool .nl.
© 2023 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden