Algemene Beschouwingen: Overzicht van de tweede dag

- Coalitie legt wensenpakket op tafel

- Justitie wil illegalen vaker ongewenst verklaren

- Eurlings weigert keuze voor A4 Midden-Delfland

- Kamer krijgt brief over Uruzgan niet

- Balkenende neemt 'krachtig afstand' van Wilders

- Kabinet houdt rekening met gevoeligheid ontslagplan

- 'Geen missie zonder goede financiering'

- Balkenende houdt zich afzijdig over referendum

- Balkenende wijst koopkrachtreparatie PvdA af

- Kabinet: Investeren belangrijker dan koopkracht

- Wie boete betaalt draait ook op voor incassokosten

Coalitie legt wensenpakket op tafel

DEN HAAG - De coalitiefracties CDA, PvdA en ChristenUnie willen de kabinetsplannen voor volgend jaar voor bijna 400 miljoen euro wijzigen. Zo willen ze volgend jaar al gratis schoolboeken in het hele voortgezet onderwijs (120 miljoen), een voor 2010 voorziene bezuiniging op de kinderbijslag terugdraaien (100 miljoen) en meer geld voor Defensie (50 miljoen in 2008 en 2009).

Ook willen ze in 2008 en het jaar erop 40 miljoen extra voor armoedebestrijding bij kinderen, 40 miljoen om de wachtlijsten bij de jeugdzorg terug te dringen, 40 miljoen voor de thuiszorg, 20 miljoen voor sanering van de visserij en voor burgerinitiatieven in wijken. Verder willen ze onder meer een bezuiniging in het voortgezet onderwijs terugdraaien en een voor 2009 geplande verhoging van de dieselaccijns met 1 cent per liter ongedaan maken. Dat laatste kost 90 miljoen euro.

CDA-fractieleider Pieter van Geel (CDA) heeft daartoe donderdagavond bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer een motie ingediend, mede namens PvdA en ChristenUnie. Aan het voorstel was de hele dag gewerkt.

De dekking moet onder meer komen uit een reservepotje van Financiën (220 miljoen), een versnelde invoering van de kansspelbelasting (110 miljoen) en het doorberekenen van inningskosten van boetes (20 miljoen vanaf 2009, 50 miljoen in de jaren erop).

Ook komen meer vervuilende auto's bij aanschaf voor een extra belastingheffing in aanmerking. Dat brengt op termijn 70 miljoen in het laatje. De drie coalitiepartijen willen bovendien de aftrek voor bijzondere uitgaven meer beperken dan het kabinet voorstelt. Door een deel van die regeling, bestemd voor voorzieningen voor zieken en gehandicapten, over te hevelen naar de gemeenten, denken de drie partijen per saldo vanaf 2009 nog eens 250 miljoen te verdienen. (ANP)

Naar boven

Justitie wil illegalen vaker ongewenst verklaren

DEN HAAG - Justitie onderzoekt of ze illegalen vaker ongewenst kan verklaren. Op die manier is het mogelijk om vreemdelingen die weigeren het land te verlaten, strafrechtelijk te vervolgen. Dat heeft premier Jan Peter Balkenende donderdag gezegd tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer.

Het gaat om een proef die eind deze maand begint en een jaar duurt. Illegalen die twee keer de Vreemdelingenwet overtreden, bijvoorbeeld door niet aan hun meldingsplicht te voldoen, worden ongewenst verklaard. Als ze vervolgens ergens worden opgepakt, is het mogelijk ze uit te zetten of strafrechtelijk te vervolgen. Het is namelijk strafbaar om als ongewenstverklaarde toch in Nederland te zijn.

De proef wordt volgens een woordvoerster van het ministerie van Justitie gehouden in de politieregio's Rotterdam, Utrecht, IJsselland en Brabant-Noord.

Fractieleider Mark Rutte van de VVD wilde weten of het kabinet bereid is illegaliteit strafbaar te stellen. Balkenende moet daarover nog overleggen en komt er later donderdag op terug.

Ondertussen loopt er ook een proef naar de mogelijkheden om EU-onderdanen die veel overlast veroorzaken en herhaaldelijk (gewelds)misdrijven plegen, te kunnen uitzetten. Nu kan justitie meestal alleen straffen opleggen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bekijkt samen met de politiekorpsen Haaglanden en Rotterdam of criminele EU-burgers ongewenst kunnen worden verklaard en kunnen worden uitgezet. (ANP)

Naar boven

Eurlings weigert keuze voor A4 Midden-Delfland

DEN HAAG - Verkeersminister Camiel Eurlings geeft niet thuis na een oproep van het bedrijfsleven om nog dit jaar knopen door te hakken over de slepende aanleg van de A4 door Midden-Delfland. Hij gaat wel sleutelen aan de Tracéwet die van toepassing is bij de aanleg van infraprojecten.

Volgens het bedrijfleven is verbreding van de A13 tussen Den Haag en Rotterdam veel duurder en zorgt dat tijdens de aanleg voor files. Daarom zou een onderzoek naar dat alternatief voor de 'verlengde A4' stopgezet moeten worden.

Eurlings weigert dat echter, omdat hij juridisch zorgvuldig wil zijn. ''We moeten de twee varianten doorrekenen. Op basis daarvan, op de dag dat ik juridisch sterk genoeg sta, neem ik een besluit'', zei hij donderdag in Den Haag tot een delegatie van ondernemers uit de Randstad, Brabant en Zeeland.

De aanleg van de A4 Midden-Delfland leek vorig jaar juni in kannen in kruiken. Allerlei partijen sloten, na decennia praten, toen een convenant. Maar naar aanleiding van een rekenfout van Rijkswaterstaat beloofde de minister deze zomer het gewraakte onderzoek. Hij wil dat nu eerst afwachten. Zuid-Hollands gedeputeerde Martin Huls, medeondertenaar van het convenant, is teleurgesteld dat nu een besluit tot volgend voorjaar op zich laat wachten.

Eurlings zegde wel een herziening van de Tracéwet toe, wat het mogelijk moet maken om fouten in wegenplannen te herstellen. Dat zou geen soelaas meer bieden voor de verbreding van de A4 bij Leiderdorp, maar wel voor andere, mogelijk bedreigde wegprojecten.

VVD-leider Mark Rutte wil in dit verband milieu- en natuurorganisaties uitsluiten van beroepsprocedures tegen wegenplannen. Hij bepleitte dat in het debat in de Tweede Kamer over de miljoenennota. ''Mensen die klagen, zijn niet fout'', was Eurlings' reactie, maar hij verwees verder naar de zware commissie die de komende tijd regels en procedures doorlicht.

De liberalen willen volgens verkeerswoordvoerder Paul de Krom echter doorzetten met een motie waarin staat dat alleen direct belanghebbenden beroep kunnen aantekenen tegen wegenprojecten. CDA-collega Ger Koopmans, die eerder de rol van Milieudefensie bij het tegenhouden van de A4-plannen hekelde, verwierp op voorhand zo'n motie. (ANP)

Naar boven

Kamer krijgt brief over Uruzgan niet

DEN HAAG - Premier Jan Peter Balkenende weigert de Tweede Kamer een brief te sturen waarin bevestigd wordt dat de NAVO voor opvolging van de Nederlanders in de provincie Uruzgan zou zorgen. ''Die brief krijgt u niet'', zei de premier donderdag tegen Tweede Kamerlid Alexander Pechthold (D66). Daarna verklaarde hij niet eens te weten of zo'n brief bestaat.

Aanleiding is een uitlating van oud-Defensieminister Henk Kamp, die op zijn weblog schreef: ''de belangrijkste voorwaarde was dat de NAVO accepteerde dat de Nederlandse bijdrage in Uruzgan twee jaar zou duren en dat de opvolging niet een Nederlandse, maar een NAVO-verantwoordelijkheid was. De toen gemaakte afspraken zijn ten overvloede nog eens schriftelijk bevestigd.''

De oppositiepartijen in de Tweede Kamer vinden dat het kabinet zich in een onmogelijke positie werkt en de verantwoordelijkheid voor de zoektocht naar opvolgers te veel naar zich toe trekt. Balkenende zei dat Nederland als lid van de NAVO medeverantwoordelijk is. Hij verwees voor een debat over de kwestie naar het moment dat het kabinet een besluit over een eventuele verlenging heeft genomen. Dat zal naar verwachting volgende maand gebeuren.

De premier wierp het verwijt van Pechtold dat hij promotiepraatjes houdt over de missie verre van zich. Pechtold vindt dat Balkenende te eenzijdige verhalen houdt over de Afghanistan-missie. De D66'er miste de verhalen over opgehangen onderwijzers, de duizenden doden en de gevechtscontacten.

Balkenende verklaarde daarop dat uit die ''erge dingen'' die er gebeuren, juist kan worden opgemaakt dat Uruzgan niet zonder de internationale gemeenschap kan. Hij gaf ook aan dat Nederland zelf besluit of het na augustus 2008 nog doorgaat met de missie, ''ongeacht wat anderen zeggen''. Hij weigerde echter net als minister Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) de uitlatingen van NAVO-baas Jaap de Hoop Scheffer ''voorbarig'' en ''onverstandig'' te noemen. De secretaris-generaal van de NAVO stelde woensdag dat Nederland niet uit Uruzgan weg kan.

GroenLinks vindt dat de premier De Hoop Scheffer moet wijzen op diens verantwoordelijkheid om een opvolger te vinden. Maar Balkenende wilde daar niet op ingaan. Hij doet geen uitlatingen over de contacten tussen zijn partijgenoten, de minister van Buitenlandse Zaken en Jaap de Hoop Scheffer. (ANP)

Naar boven

Balkenende neemt 'krachtig afstand' van Wilders

DEN HAAG - Premier Jan Peter Balkenende heeft donderdag tijdens de algemene beschouwingen ''krachtig afstand'' genomen van de opstelling van PVV-leider Geert Wilders ten aanzien van de islam en moslims in Nederland.

Hij deed dat nadat Wilders had gesproken over een dreigende islamisering en de ''afgrond'' waar Nederland naartoe zou afglijden. ''Ik wil niet horen dat een bevolkingsgroep wordt geassocieerd met de afgrond. Ik kies voor een samenleving waarin iedereen meedoet'', aldus Balkenende. Hij benadrukte dat hij tijdens werkbezoeken en gesprekken met autochtonen en allochtonen ziet hoeveel ''prachtige dingen'' er gebeuren. ''En daar zijn veel moslims bij.'' Het weerwerk tegenover Wilders kwam de premier op bijval van een groot deel van de Tweede Kamer te staan.

Wilders vindt dat Balkenende juist meer moet gaan praten met bewoners van stadswijken die volgens hem problemen ervaren van moslims en de islam. ''U doet Nederland in de uitverkoop, u bent een bangerik'', zei Wilders. (ANP)

Naar boven

Kabinet houdt rekening met gevoeligheid ontslagplan

DEN HAAG - Het kabinet is zich ervan bewust dat het plan om het ontslagrecht te versoepelen politiek gevoelig ligt. Het zal daar bij de uitwerking ervan rekening mee houden. Premier Jan Peter Balkenende heeft dat donderdag gezegd tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer.

Woensdag onderstreepte PvdA-fractievoorzitter Jacques Tichelaar nog eens dat het plan zoals het er nu ligt voor zijn fractie niet aanvaardbaar is. De sociaaldemocraten vinden dat de rechtsbescherming van werknemers te veel wordt aangetast. Inhoudelijk ging Balkenende hier niet op in.

Fractieleider Mark Rutte van de VVD wierp de premier voor de voeten dat een kabinetscrisis dreigt gezien het verzet van de PvdA tegen de plannen van CDA-minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) met het ontslagrecht. Of Balkenende-4 blijkt volgens Rutte echt het meest linkse kabinet sinds tijden te zijn, omdat het geen hervormingen in de sociale zekerheid durft door te zetten.

Balkenende constateerde dat de VVD-leider ''wel hele grote woorden'' gebruikt door te spreken van een kabinetscrisis. Bovendien benadrukte de premier dat de voorstellen over het ontslagrecht die deze zomer zijn voorgelegd aan werkgevers en de vakbonden, van heel het kabinet zijn (en daarmee ook van de PvdA-bewindslieden) en niet alleen van Donner.

Sociale partners zijn sterk verdeeld over de kabinetsvoorstellen. Daar waar werkgevers vinden dat de versoepeling van het ontslagrecht niet ver genoeg gaat, spreekt de vakbeweging van een grove aantasting van de rechtsbescherming van werknemers. Zij vindt het vooral onaanvaardbaar dat niet altijd meer vooraf getoetst hoeft te worden of een werkgever iemand mag ontslaan.

Volgens Balkenende zal het kabinet bij uitwerking van de voorstellen acht slaan op het verdeelde advies van de sociale partners. Hij wilde verder niet vooruitlopen op het debat in de Tweede Kamer dat vervolgens over de plannen nog wordt gevoerd. (ANP)

Naar boven

'Geen missie zonder goede financiering'

DEN HAAG - Als het kabinet besluit om de missie in het Afghaanse Uruzgan volgend jaar te verlengen en om militairen te sturen naar Darfur, dan zal het zorgen dat daar voldoende geld voor is.

Dat heeft premier Jan Peter Balkenende donderdag gezegd tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer in antwoord op vragen van D66.

Volgens de premier is het half miljard euro voor onvoorziene kosten dat gereserveerd is op de begroting Buitenlandse Zaken daarvoor niet volledig te gebruiken. Daarvan moeten namelijk ook andere onvoorziene kosten worden betaald, zoals loonbijstellingen.

Hij beloofde de Kamer echter wel dat het kabinet zal zorgen dat er geen militairen worden uitgezonden zonder deugdelijke financiering. (ANP)

Naar boven

Balkenende houdt zich afzijdig over referendum

DEN HAAG - Premier Jan Peter Balkenende liet zich donderdag nog niet uit de tent lokken over het wel of niet houden van een referendum over het nieuwe Europese verdrag. Ook wilde hij tijdens de algemene beschouwingen niet zeggen of hij een eventueel initiatief vanuit de Tweede Kamer voor een referendum zal blokkeren. D66 wilde weten of hij zijn veto zal gebruiken.

Balkenende weigerde daar op in te gaan, omdat het kabinet vrijdag een besluit wil nemen naar aanleiding van een nog vertrouwelijk advies van de Raad van State. Bovendien zei hij nog niet te weten of er een meerderheid in de Tweede Kamer voor een volksraadpleging is. Zoals bekend ligt de kwestie moeilijk binnen de PvdA. De fractie van de sociaal-democraten is verdeeld.

Bij het eerste referendum in 2005 namen de fracties van PvdA, GroenLinks en D66 in de Tweede Kamer het initiatief. Van het kabinet hoefde het raadplegend referendum toen ook niet maar het zei de uitslag ervan te volgen. Een grote meerderheid wees het grondwettelijke verdrag af. In juni kwamen de Europese lidstaten tot een nieuw verdrag, dat volgens het kabinet recht doet aan de wensen van de Nederlandse burgers.

Fractieleider Geert Wilders (PVV) noemt het de arrogantie van de macht als het kabinet besluit geen nieuw referendum te houden. Andere voorstanders van een referendum zijn in ieder geval de SP, GroenLinks en D66. Tegenstanders zijn het CDA, Christenunie en de SGP.

De VVD wil pas een besluit nemen over een referendum als het definitieve verdrag klaar is. Onder EU-voorzitterschap van Portugal worden nu de kaders van het verdrag uitgewerkt. Dat moet half oktober klaar zijn. VVD-Kamerlid Han ten Broeke wil dan pas een afweging maken over het nieuwe verdrag. De liberaal gaat niet af op het ''paniekadvies'' dat het kabinet volgens hem aan de Raad van State heeft gevraagd. (ANP)

Naar boven

Balkenende wijst koopkrachtreparatie PvdA af

DEN HAAG - Premier Jan Peter Balkenende ziet niets in de wens van coalitiepartij PvdA om de achteruitgang van koopkracht in 2008 voor middeninkomens te repareren.

Tijdens de algemene beschouwingen benadrukte Balkenende dat de middengroepen volgens hem de komende jaren ''goed af'' zijn. De PvdA-wens om de koopkrachtdaling van 0,25 procent te compenseren gaat in zijn ogen ''in tegen datgene wat we in het kabinet hebben afgesproken''. ''Ik heb daar grote moeite mee.'' (ANP)

Naar boven

Kabinet: Investeren belangrijker dan koopkracht

DEN HAAG - Premier Jan Peter Balkenende vindt het ''volstrekt te begrijpen'' dat de burger de gevolgen van de goed draaiende Nederlandse economie in de portemonnee wil terugzien.

Maar het kabinet kiest volgens hem bewust voor extra investeringen in onder meer onderwijs en milieu en voor het verder op orde brengen van de begroting om de voorzieningen voor de toekomst veilig te stellen. ''Het is geen kunst om een eenzijdige begroting te maken die alleen de vruchten incasseert van een goed draaiende economie nu.''

Tijdens de tweede dag van de algemene beschouwingen wees Balkenende erop dat het begrotingstekort wordt weggewerkt. Daarnaast worden ook verkiezingsbeloften als een hogere WAO-uitkering en extra geld voor veiligheid ingelost.

De premier benadrukte bovendien dat de koopkracht in 2008 weliswaar ''een pas op de plaats'' maakt, maar dat er in de jaren erna sprake is van een flinke vooruitgang, groter dan in de afgelopen periode. ''Juist de hardwerkende mensen gaan er op vooruit'', wierp hij VVD-leider Mark Rutte voor de voeten. Die verwijt het kabinet dat het de komende jaren de lasten met bijna 7 miljard euro verhoogd en waarschuwt dat er nog meer in het vat zit. Balkenende bestreed de lastenverhogingen. ''U gebruikt grote woorden en strooit mensen zand in de ogen.'' Volgens hem heeft het kabinet zich als doel gesteld om tijdens zijn hele periode de lasten niet te laten stijgen. (ANP)

Naar boven

Wie boete betaalt draait ook op voor incassokosten

DEN HAAG - CDA, PvdA en ChristenUnie willen dat burgers die een boete moeten betalen, ook opdraaien voor de inningskosten die het Centraal Justitieel Incassobueau moet maken. Nu komen die kosten nog voor rekening van het ministerie van Justitie.

De coalitiefracties willen de opbrengst van naar verluidt enkele tientallen miljoenen euro's per jaar gebruiken om de extra wensen te financieren die zij donderdag tijdens het Tweede Kamerdebat over de kabinetsplannen voor volgend jaar op tafel leggen.

De extra wensen worden verder betaald door een kansspelbelasting eerder in te voeren en door een beroep te doen op een reservepotje van 250 miljoen euro dat minister Wouter Bos van Financiën nog achter de hand heeft.

In totaal willen de coalitiepartijen voor honderden miljoenen per jaar vertimmeren aan de kabinetsplannen. Over de hele kabinetsperiode bezien gaat het om circa 1 miljard euro.

De extra wensen van de coalitiepartijen houden in dat de schoolboeken volgend jaar al voor het hele voortgezet onderwijs gratis worden (130 miljoen), dat er in 2008 en 2009 50 miljoen extra komt voor Defensie, dat in beide jaren ook 40 miljoen extra wordt uitgetrokken voor bestrijding van armoede bij kinderen, dat een voor 2010 voorziene bezuiniging op de kinderbijslag niet doorgaat (100 miljoen).

Verder moet er extra geld komen voor de zorg, de criminaliteitsbestrijding (30 miljoen), de sanering van de visserij (20 miljoen) en voor regionaal beleid (10 miljoen). Ook een verhoging van de dieselaccijns van 1 cent per liter in 2009 gaat niet door als het aan de coalitiefracties ligt.

PvdA-fractievoorzitter Jacques Tichelaar drong woensdag, op de eerste dag van het debat, ook aan op maatregelen om in 2008 een koopkrachtverlies bij midddeninkomens van een kwart procent ongedaan te maken. Het is nog onduidelijk of Tichelaar op dit punt zijn zin krijgt. (ANP)

Naar boven

undefined

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met Het Parool?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van Het Parool rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@parool .nl.
© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden