Copyright / Auteursrechtvoorbehoud

Alle auteursrechten en databankrechten die rusten op deze website en alle daarop openbaar gemaakte inhoud (waaronder begrepen teksten en afbeeldingen), worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Het Parool of bij een aan haar gelieerde onderneming. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Parool niet toegestaan om teksten, afbeeldingen, beeldmerken, videocontent, tekeningen en/of ander auteursrechtelijk beschermd materiaal dat wordt gepubliceerd in Het Parool (ongeacht de drager) of op parool.nl (of op gelieerde websites), te kopiƫren, te verveelvoudigen, op te slaan of op een andere wijze openbaar te maken. Het framen van de websites van Het Parool wordt tevens uitdrukkelijk niet toegestaan. Het auteursrechtvoorbehoud geldt eveneens uitdrukkelijk voor media in de zin van artikel 15 van de Auteurswet. Het vermelden van Het Parool als bron, legitimeert in geen enkel geval het overnemen van werk van Het Parool zonder voorafgaand toestemming te hebben verkregen.

Voor het overnemen of anderszins openbaar maken van auteursrechtelijk beschermd werk van Het Parool dient u per geval vooraf toestemming te vragen via copyright@parool.nl Of er toestemming wordt verleend, wordt per geval beoordeeld. Men kan zich daarom ook nimmer beroepen op eerder verleende toestemming of toestemming verleend door anderen dan de hoofdredactie van Het Parool. Indien er toestemming wordt verleend, dan is de gebruikelijke vergoeding hiervoor € 0,36 per woord. De vergoeding voor het overnemen of openbaar maken van overig werk wordt per aanvraag behandeld.

Het Parool zoekt actief naar inbreuken op haar auteursrechten en databankrechten. Het Parool werkt hiervoor samen met Auxen, voor meer informatie zie www.auxen.com. Indien u inbreuk maakt op de rechten van Het Parool wordt u gehouden alle hierdoor geleden schade, de gemaakte kosten voor opsporing en de kosten voor juridische bijstand te vergoeden.